บำนาญฯ เมือง ร่วมกับ สอค. สุโขทัย พัฒนาสมาชิกครูและคู่สมรส

 


ข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาสมาชิกครูและคู่สมรส


นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ประธานชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรสอำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด จัดโครงการพัฒนาสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรสอำเภอเมืองสุโขทัย โดยมีข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรสกว่า 80 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนาต่อยอดการสัมพันธไมตรี “เพื่อนช่วยเพื่อน” และการพบปะสังสรรค์ ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2563 ณ ธนะวงษ์ พูล วิลลา ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

36272

36273

36274

36275

36276

36278

36283

36286 36296

36298

36299

36302