วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด สุโขทัย ครั้งที่ 5/2563 เวลา 14.00 น. ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพฤหัสบดี สกสค.ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ลงนาม  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย