ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารงานอื่นๆ ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย (16-19 ก.พ. 61)

16 – 19 กุมภาพันธ์ 2561  
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้เข้ามาทำการตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารงานอื่นๆ  ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  (โดยทำการตรวจข้อมูลฯ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 – 10 กุมภาพันธ์ 2561)

14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0043 14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0044 14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0045 14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0046 14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0047 14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0048 14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0049 14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0050 14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0051 14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0052 14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0053 14 กุมภาพันธ์ 2561_๑๘๐๒๒๐_0054