ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองรายชื่อหนี้วิกฤติ

นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานคณะทำงานฯ
ประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อหนี้วิกฤติ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย
(29/6/60 เวลา 09.30 น.)

70755    70756

70757    70758

70759    70760

70761    70762

70763