กิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการของ สกสค.

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการของ สกสค. โดยกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้จัดขึ้น ณ ที่ทำการสำงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ คณะครูจากชมรมข้าราชการครูบำนาญ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การทำกิจกรรมจิตอาสานี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและเป็นการทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้รองรับการบริการที่ดีเยี่ยม อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า…  โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ ต่อมาเวลา 10.30. น. นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมข้าราชการครูบำนาญสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของชมรม ในการนี้ ได้มอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะครูที่ได้อุทิศตนเป็นจิตอาสามาทำงานช่วยเหลือเพื่อนครูข้าราชการบำนาญในจังหวัดสุโขทัยอีกด้วย

จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_0 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_20 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_19 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_18 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_17 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_16 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_14 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_13 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_10 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_9 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_8 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_7 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_6 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_5 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_4 จิตอาสา_๒๐๐๙๑๙_3