ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

การประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา