บัญชีคำพื้นฐาน “ภาษาไทย” ระดับประถมฯ และ มัธยมฯ ตามแบบ สพฐ.

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา