ตรวจสอบเครื่องราชฯ ที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์

บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถตรวจสอบเครื่องราชฯ ที่ได้รับ ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
1. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ชื่อ ภาษาไทย
3. ชื่อสกุล ภาษาไทย
4. วันเดือนปีเกิด ในรูปแบบ พ.ศ. เช่น 01/02/2508
5. รหัสผ่าน (ครั้งแรกไม่ต้องใส่)
6. กรอกรหัสของระบบ เพื่อยืนยัน
หากมีปัญหา สอบถามรายละเอียดที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร 0-2280-9000 ต่อ 1872-1876 ในวันและเวลาทำการ