ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถาม “โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559”

วันที่ 26 ตุลาคม 2559  เวลา 10.00 น.  ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
จัดการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถาม “โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559”  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

ลดหนี้ 261059_3648 ลดหนี้ 261059_256 ลดหนี้ 261059_4647 ลดหนี้ 261059_301 ลดหนี้ 261059_1357 ลดหนี้ 261059_2936 ลดหนี้ 261059_3222 ลดหนี้ 261059_4735 ลดหนี้ 261059_87