แจ้ง สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ 7 กันยายน 2559  น.ส.สุนีย์  รัตนเกษม  นักจัดการงานทั่วไป เชี่ยวชาญ  รักษาการผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด  มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค., ช.พ.ส. ให้ นางมนรัตน์  เทพคำ  คู่สมรสของ นายสมบูรณ์  เทพคำ   สังกัด บำนาญ สพป.สท. เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559

114137 114136