เรื่องที่ “ควร” และ “ไม่ควรทำ” ในการวางดอกไม้จันทน์

เรื่องที่ควรและไม่ควรทำในการวางดอกไม้จันทน์

S__10960925

S__10960926

S__10960927

S__10960928

S__10960929

S__10960930

การแต่งกายร่วมถวายดอกไม้จันทน์ (ระเบียบเดียวกันทั่วประเทศ)

26965

26966

กำหนดการร่วมถวายดอกไม้จันทน์

26967

ขั้นตอนร่วมถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน

26968