เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สิทธิอันพึงมีพึงได้ของสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. และกฏหมายเบื้องต้นที่ควรรู้