อบรม “การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์”

49017490184901249016

สำนักสวัสดิภาพครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู  หลักสูตร “การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์”  (ครั้งที่ 2) เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เว็บไซต์ฯ  ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจังหวัดละ 1 คน