หลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (กรณีที่ไม่ระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว)