งานฌาปนกิจสงเคราะห์

42340

โดย น.ส. สุนีย์  รัตนเกษม นักจัดการงานทั่วไป เชี่ยวชาญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาทให้แก่ นายสมมารถ  เพ็ชรสอาด บุตร ของ นางบุญศรี
เพ็ชรสอาด  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 1200906  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  ด้วยเหตุ
มะเร็งระยะแพร่กระจายไปปอด  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

 

42343

และได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาทให้แก่ นายสุรพล  เขียวอรุณ บุตร ของ
นางสาคร  เขียวอรุณ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 019066  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ด้วยเหตุติดเชื้อในกระแสเลือด  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย