ระเบียบ และ สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย

มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย ได้จัดทำสารสัมพันธ์ฯ
เพื่อสร้างกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมแบบขอรับความช่วยเหลือฯ
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ www.otep.go.th

2560-08-02 10-44-47_0051   2560-08-02 10-45-28_0052   2560-08-02 10-46-08_0053

2560-08-02 10-34-47_0044   2560-08-02 10-36-02_0045   2560-08-02 10-40-57_0046

2560-08-02 10-41-52_0047   2560-08-02 10-43-17_0048

 

y4Rcw2Q3HN_1416987130

มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
อักษรย่อว่า “ช.ค.ป.ก.”

ประวัติความเป็นมา
                    คณะกรรมการจัดงานวันครู ปี พ.ศ. 2523  พิจารณาเห็นว่าสมาชิกคุรุสภาต้องประสบภัยพิบัติต่อร่างกายมีทั้งที่บาดเจ็บสาหัส  ทุพลภาพ  หรือถึงแก่กรรมขณะปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากการกระทำของผู้ก่อการร้ายอยู่เสมอ  จึงเสนอให้คุรุสภาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือวันครูขึ้นคณะหนึ่ง    เพื่อจัดทำหนังสือจำหน่ายหารายได้สงเคราะห์สมาชิกคุรุสภาผู้ประสบภัยพิบัติ

ต่อมาคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือวันครูได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะอนุกรรมการจัดหาทุน  ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาผู้ประสบภัยพิบัติเนื่องจากการกระทำของผู้ก่อการร้าย คณะอนุกรรมการฯ  ได้ดำเนินการจัดหาทุนโดยการจัดพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้นเพื่อครู  ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2  เพื่อจัดจำหน่าย  ซึ่งได้เงินจากการจำหน่ายหนังสือทั้ง 2 ชุด  เป็นเงินจำนวน 142,138.35 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)  เพื่อเป็นทุนจัดตั้งมูลนิธิช่วยครูที่ได้อันตรายบาดเจ็บสาหัส  หรือถึงแก่กรรมขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะการกระทำของผู้ก่อการร้าย

                    วันที่ 14 สิงหาคม 2524  คณะอนุกรรมการจัดหาทุนฯ  มีมติให้เสนอขอจัดตั้งมูลนิธิช่วยครูที่ประสบภัยจากการก่อการร้ายขึ้น  จึงจัดร่างตราสารมูลนิธิเสนอคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ ต่อมาคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา  ได้พิจารณาร่างตราสารมูลนิธิช่วยครูที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524  มีมติอนุมัติตราสารมูลนิธิช่วยครูที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย
                    มูลนิธิฯได้อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2525 ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มาตรา 67  บัญญัติให้มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  9 กันยายน 2546  เรื่อง การโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่างๆของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติ  พุทธศักราช 2488  ไปเป็นของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.)  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยโอนกิจการมูลนิธิช่วยครูที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย  ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิช่วยครูที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย  มาเป็น “มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย”

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
         – เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติจากการก่อเหตุร้าย
         – เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
         – ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
1. กรณีถูกทำร้ายร่างกายจนทุพพลภาพ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
2. กรณีถูกทำร้ายจนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้รับบาดเจ็บ เช่น แขนหรือขาหัก ขากรรไกรหัก กระดูกไหปลาร้าหัก หรือกระดูกซี่โครงหัก เป็นต้น จนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเป็นเวลาเกินกว่ายี่สิบวันขึ้นไป ให้จ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินแปดพันบาท
3. กรณีถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดาเจ็บ จนต้องเจ้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เป็นเวลาตั้งแต่เจ็ดวันแต่ไม่ถึงยี่สิบวัน ให้จ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินหกพันบาท
4. กรณีถูกทำร้ายถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว รายละไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท
5. กรณีถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย จากการก่อเหตุร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัด

*******************************