ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 30 เมษายน 2560  เวลา 13.00 น. 
พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้ไปศึกษาดูงาน
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ได้อำนวยความสะดวก ตลอดจนให้การต้อนรับ
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

38767      38759