ศธ. จัดงาน “ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธานการจัดงาน ณ หอประชุมคุรุสภา

วันที่ 10 เมษายน 2560 (ภาคบ่าย) กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน “ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย”
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจัดงานเป็นประธานการจัดงาน ณ หอประชุมคุรุสภา 

173327 173370 173376 173395 173396 173397