ร่วมรับฟังนโนบายการดำเนินงานการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30 น.
นายสุชิน เยโท้ ผอ. สกสค.จังหวัดสุโขทัย ร่วมรับฟังนโนบายการดำเนินงานการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2560 ใน 4 ภูมิภาค  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจังหวัดที่เข้ารับการอบรม 16 จังหวัด ดังนี้  จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุตรดิตถ์ เชียงราย พะเยา แพร่ ลำปาง น่าน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน โดยมี ดร.พิษณุ ตุลย์สุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิด

S__6316043     268985     268986

S__6316038