ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
นายกิติภูมิ  ธนกุลบูรณกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชิน  เยโท้  ผอ.สกสค. จังหวัดสุโขทัย
เป็นตัวแทนไปร่วงาน ‘ วันคล้ายวันสถาปนาพลศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 61 ปี ‘  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

101690   101687

101688    101691

101692   101743

101730   101728

101735