มอบค่าจัดการศพให้แก่ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่ นางนภาศรี  เกตุทอง
ซึ่งเป็นบุตรของ นางฉลอง  บัวแก้ว  สมาชิก ช.พ.ส.  เลขประจำตัว 38726
สังกัด อื่นๆ (หักผ่านบัญชีธนาคาร) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  ด้วยเหตุ เลือดออกในสมอง

37339      37340

37341