มอบค่าจัดการศพให้ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย โดย นายสาย โกศล ผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค. จังหวัด ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000.00 บาท ให้ นายอรรถพล เตรียมพล
บุตรของ นายชิน เตรียมพล สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 096701 สังกัด บำนาญ สพป.สท. เขต 1
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_23

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
1. มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000.00 บาท ให้ นางสุรีย์ รักถึง คู่สมรสของ นายอำนวย รักถึง
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 755142 สังกัด สพป.สท. เขต 1 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_2206

2. มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000.00 บาท ให้ นายอุดมพงษ์ กระแซง บุตรของ นางลำพูน กระแซง
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 301173 สังกัด สพม. เขต 38 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (ภาพข่าว 25/07/59)

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_7340

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000.00 บาท ให้ นางละเอียด โชติมล ผู้อุปการะของ นายละออง สุดจิตต์
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 218616 สังกัด บำนาญ สพป.สท. เขต 2 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_1112