มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

24 มิถุนายน 2559 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย โดย