ภาพข่าวเดือนมีนาคม 2560 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

วันที่ 11-16 มีนาคม 2560  หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  มาทำการตรวจสอบ
การบริหารงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารงานอื่นๆ  ของสำนักงาน
สกสค. จังหวัดสุโขทัย

4245     4238

4236     4246

4244     4242

4239     4249

4250     4237