ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัยปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ฝึกงานระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 1 ก.ย. 60 และฝึกประสบการณ์จริง
ระหว่างวันที่ 4 – 8 ก.ย. 60)
29159 29157 29158  29160 29161 29162 29156