ผอ.กศน.จังหวัดสุโขทัย เข้าอวยพรแสดงความดีใจ

วันที่ 6 มกราคม 2560  นายสมมาตร  คงเรือง  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าอวยพรแสดงความดีใจ กับ นายสุชิน เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค. จังหวัดสุโขทัย

S__3424325