ประเมิน ผอ. สกสค. จังหวัด

65358

65359

65357

65361
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นาย…. เป็นประธาน พร้อมด้วยนาง และนางปราณี รัตนะ ได้เข้าทำการประเมินผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย