ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ. สกสค. จังหวัดสุโขทัย (รอบ 6 เดือน)

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการได้มาทำการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค.
จังหวัดสุโขทัย 
รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่
5 มิถุนายน 2560)

36477    36471

36474   36469

36466    36464

36465   36468

36462   36476

36470    36472

36460    36473

36475    36467

36461