ประมวลภาพข่าวของ สกสค. ส่วนกลาง และ สกสค. จังหวัดสุโขทัย (01-11/05/60)

01/05/60 
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัยจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ที่ถึงแก่กรรม  ดังนี้
ช.พ.ค. จำนวน 2 ราย ได้แก่
–  นางเบญจางค์ เลิศไกร
–  นางอัมพร จันทร์แก้ว
ช.พ.ส. 1 ราย  คือ
–  นางฉลอง บัวแก้ว
(โอนเงินวันที่ 28/04/60  ส่งหลักฐานการจ่ายเงินฯ 01/05/60)

02/05/60
เวลา 10.00 น.  ทายาทของ นางลำใย  ผิวศรี  สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  มาแจ้งการถึงแก่่กรรม
และขอรับเงินค่าจัดการศพ  จำนวน 100,000 บาท
26895 26896 26899 26902 26903 26906 2690726904

เวลา 11.45 น.  นายสุชิน  เยโท้   ผอ.สกสค.จ.สุโขทัยวางหรีดเคารพศพคุณแม่เทิ้ม  รอดคง (มารดาของสมาชิก ช.พ.ค.)
S__18948101S__18948102 S__18948099 S__18948100

03/05/60
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัยจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
(งวดที่ 01/2560) ของ นางแจ่มจันทร์ เข็มมุข  เลขประจำตัว 0338289  จำนวนเงิน 725,799.00 บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ให้แก่ นายสมโพธิ์ เข็มมุข (ผู้อุปการะ)
(โอนเงินเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  ส่งหลักฐานการจ่ายเงิน 03/05/60)

ขอเชิญติดข่าว/เกาะติดสถานการณ์
S__19087363

เวลา 16.00 น.  นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย นำทีมพาเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย
สนองนโยบายรัฐบาล  ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
S__19103749 S__19103751 S__19103755 S__19103754 S__19103757

04/05/60 
เวลา 14.00 น.  นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย  เข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนข้าราชการบำนาญ   ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
S__19177476 S__19177479 S__19177480

05/05/60 
เวลา 09.00 น.  นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย  เข้าร่วมประชุม
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ลง mou เดินหน้าวิกฤตครู
S__19087363S__580001927609S__5652484179775S__5652714

เวลา 15.00 น.  นางธิดา สกุณี  นักวิการสวัสภาพปฏิบัติการ  รักษาการแทนผู้อำนวยการ สกสค.
จังหวัดสุโขทัย รับแจ้งการถึงแก่กรรม และมอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาท สมาชิก ช.พ.ส.
ของ นางรำเพย กุมาร
27609 27610 27611 S__19316740 S__19316741

เวลา 12.00 น.  นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย  ร่วมงานเลี้ยงฉลอง
การเปิดยุทธการกู้วิกฤติวงการครู
S__5668895 18265 18267

06/05/60 
179988

09/05/60 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
1871221332613325 13332 13333 13334

11/05/60 
เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ดร.พิษณุ ตุลสุข  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ให้เกียรติมอบทุน
อุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในปีนี้มีผู้ไดัรับทุน จำนวน 4 ทุน
ทั้งนี้ มี ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
รองเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกรียรติและร่วมแสดงความยินดี

IMG_1663 IMG_1665 IMG_1668 IMG_1670 IMG_1672 IMG_1674 S__21799020 S__21799021

เวลา 13.00 น.  นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2 และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
จัดสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
S__20054019 S__20054020 S__20054021 S__20054022 S__20054023 S__20054024 S__20054025