ประชุม Focus group

ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุม Focus group ประเมินยุทธศาสตร์แก้ไขหนี้ครู
อย่างเป็นระบบที่ ห้องเทพหัสดิน สกสค. (26 ก.ค. 60)

1068719      1068720