ประชุม “ชมรมข้าราชการบำนาญ”

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ข้าราชการครูบำนาญ อำเภอเมืองสุโขทัย จัดประชุม “ชมรมข้าราชการบำนาญ”
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

87480

87482

87478

87479

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการบำนาญที่ถึงแก่กรรมด้วย

87477

87475

87474