ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน

65334

65338

65337

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย มีการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัด