ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2560

วันที่ 28 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 น.  นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดสุโขทัย  ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2560  ณ ห้องผู้อำนวยการ
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

9437    9438

9440   9441

9443    9439