ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน

นายสุชิน  เยโท้  ผอ.สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่  เรื่อง การลงทะเบียน
แก้ไขปัญหาหนี้วิกฤต  http://www.smartotep.net/otep_website/ Kick off Campaign
ปฏิบัติการแก้หนี้ภาวะวิกฤติการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ในวันที่ 31 ม.ค. 2560  เวลา 09.00 น.  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

16266015_1267527326659523_1260028759225363264_n      16299147_1267527299992859_3919365946564944542_n     16388385_1267527346659521_8044072563674231871_n

สกสค. ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกอบกู้ครูที่เป็นลูกหนี้ภาวะวิกฤติให้หลุดพ้น สามารถบริหารจัดการ
หนี้สินได้แบบยั่งยืน จึงเปิดตัวโครงการ “Kick off Campaign” เพื่อคืนโอกาสการบริหารจัดการตนเองให้พ้นภาวะ
วิกฤติ  โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ รองรับครูผู้เข้าร่วมโครงการด้วย… “กฎ 9 ข้อ” ซึ่งเป็นเงือนไขข้อตกลง
โดยเริ่มเป้าหมายนำร่อง ๓๐๐ คน พร้อมขยายเป็น ๗๐๐>๒,๕๐๐>๕,๐๐๐ คน ภายใน ๑ ปี  ครู…หลุดพ้นวิกฤติหนี้สิน
ครอบครัวอบอุ่น ทุ่มเทการดูแลผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู…. สร้างสรรค์สถานศึกษาให้เป็น….
“โรงเรียนแห่งความสุข : เด็กรักครู-ครูรักเด็ก” คือ….ผลลัพธ์ที่คาดหวังของพวกเราชาว สกสค.

S__3833899