ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน (สิงหาคม 2559)

ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2559  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559  เวลา 12.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

102884