ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพภาคเหนือ กลุ่มที่ 2

วันที่ 28 กันยายน 2558  เวลา 10.00 น. กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพภาคเหนือ กลุ่มที่ 2
ประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน
รอบที่ 2  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

ชุมเลื่อนขั้น28959_179      ชุมเลื่อนขั้น28959_1251

ชุมเลื่อนขั้น28959_5351      ชุมเลื่อนขั้น28959_4764