ประชุมผู้บริหาร

นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
รับนโยบายเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560  
เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมไกรทอง ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
23313