ประชุมชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอเมือง

วันที่ 26 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น.  ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอเมืองสุโขทัย
จัดให้มีการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
โดยมีผู้เข้าประชุม จำนวน 33 คน

107120 107121
107122 107108
107115

มีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนการประชุมทุกครั้ง
107114

มีการอวยพรวันเกิดให้สมาชิกในกลุ่ม
107111 107105
107110 107112