ประชุมชมรมข้าราชการบำนาญและคู่สมรสอำเภอเมือง

วันที่ 30 มีนาคม 2560  เวลา 09.30 น. ชมรมข้าราชการครูบำนาญและคู่สมรสอำเภอเมืองสุโขทัย
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย โดยมี
นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ที่ปรึกษาฯ ได้เข้าร่วมประชุมฯ
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย

10313      10319

10309      10311

10312      10314

10310     10317     10328

10327      10329

10331     10326