ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 2/2560)