ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2559

นายสาย  โกศล  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2559  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  12 ท่าน
ที่ปรึกษากฎหมาย 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 2 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้

'ชุม คกก.จ. 311059_1886 'ชุม คกก.จ. 311059_2223 'ชุม คกก.จ. 311059_2650 'ชุม คกก.จ. 311059_2913 'ชุม คกก.จ. 311059_5802 'ชุม คกก.จ. 311059_5913 'ชุม คกก.จ. 311059_6405 'ชุม คกก.จ. 311059_8337 'ชุม คกก.จ. 311059_8465 'ชุม คกก.จ. 311059_8540 'ชุม คกก.จ. 311059_9358 'ชุม คกก.จ. 311059_9895