ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย และเลี้ยงส่ง น.ส.สุนีย์ รัตน์เกษม (เกษียณอายุงาน)

วันที่ 29 กันยายน 2559  เวลา 10.00 น.  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัด  ณ ห้องประชุม
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายสาย
โกศล  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด  
เป็นประธานการประชุม  โดยมีผู้เข้าประชุม
จำนวน 15 คน

ชุม สกสค.จ. 29959_5567          ชุม สกสค.จ. 29959_7988

ชุม สกสค.จ. 29959_6160          ชุม สกสค.จ. 29959_4114

ชุม สกสค.จ. 29959_1942          ชุม สกสค.จ. 29959_46

ชุม สกสค.จ. 29959_9573          ชุม สกสค.จ. 29959_8392

ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสเลี้ยงส่ง น.ส.สุนีย์  รัตน์เกษม  กรรมการและเลขานุการ
(เกษียณอายุงาน 30 กันยายน 2559)

ชุม สกสค.จ. 29959_5322         ชุม สกสค.จ. 29959_8737

ชุม สกสค.จ. 29959_7927         ชุม สกสค.จ. 29959_6259