ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 8/2560

วันพุธที่ 30/08/2560 เวลา 14.00 น.
นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 8/2560  ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0014 ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0013 ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0011ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0002 ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0003  ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0005 ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0006 ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0007 ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0008 ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0009 ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0010  ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0012   ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0015ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0001ประชุม 860(30860)_๑๗๐๘๓๑_0004