ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 3/2560)

วันที่ 29 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายสุชิน เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 3/2560)
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย

ประชุม คกก.จ. (360)_๑๗๐๓๒๙_0005    ประชุม คกก.จ. (360)_๑๗๐๓๒๙_0017

ประชุม คกก.จ. (360)_๑๗๐๓๒๙_0013    ประชุม คกก.จ. (360)_๑๗๐๓๒๙_0024

ประชุม คกก.จ. (360)_๑๗๐๓๒๙_0004    ประชุม คกก.จ. (360)_๑๗๐๓๒๙_0002

ประชุม คกก.จ. (360)_๑๗๐๓๒๙_0001    ประชุม คกก.จ. (360)_๑๗๐๓๒๙_0005

ประชุม คกก.จ. (360)_๑๗๐๓๒๙_0016   ประชุม คกก.จ. (360)_๑๗๐๓๒๙_0010