ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการแก้ปัญหาหนี้วิกฤติ สกสค. จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 30 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น.
นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดสวัสดิการแก้ปัญหาหนี้วิกฤติ สกสค. จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 3/2560)  ณ ห้องประชุม สำนักงาน
สกสค. จังหวัดสุโขทัย

47054 47055 47056 S__31612932 S__31612933 S__31612934 S__31612935 S__31612936 S__31612937 S__31612938 S__31612939 S__31612940