ประกาศ การคัดเลือก ยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561