ตรวจ/แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน (12-13 ก.ย. 59)

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัยได้รับเกียรติจาก นางปราณี  รัตนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี
ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พร้อมด้วย นางเทพรัตน์  คล้ายปาน  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  และนางสาวดุจบรรจง
หนูบรรจง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ในวันที่ 12 – 13 กันยายน 2559

ผอ.หมวย 12-13959_3616 ผอ.หมวย 12-13959_514 ผอ.หมวย 12-13959_2501 ผอ.หมวย 12-13959_4452 ผอ.หมวย 12-13959_5344 ผอ.หมวย 12-13959_7028 ผอ.หมวย 12-13959_1973