ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ อำเภอศรีสัชนาลัย ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
ณ อาคาร 50 ปี โรงเรียนเมืองเชลียง ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

61005

409624

409623

409627

409622

409628

409632

409633

409635

409646

409652