จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค., ช.พ.ส. (วันที่ 1 – 17 สิงหาคม 2559)

วันที่ 1 สิงหาคม 2559  จ่ายเงินค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.  จำนวน 200,000 บาท  ให้ นางสนม  ทิมภูธรา
มารดา ของ นายอภิชาต  ทิมภูธรา  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 231776  สังกัด สพป.สท. เขต 1
อำเภอคีรีมาศ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_9405

วันที่ 3 สิงหาคม 2559  จ่ายเงินค่าจัดการศพ  ช.พ.ส.  จำนวน 100,000 บาท  ให้ นายเกตุ  วงศ์จันทรมณี
คู่สมรส ของ นางประไพ  วงศ์จันทรมณี  สมาชิก ช.พ.ส.  เลขประจำตัว 018909  สังกัด บำนาญ สพป.สท. เขต 2
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_8628

วันที่ 9 สิงหาคม 2559  จ่ายเงินค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.  จำนวน 200,000 บาท  ให้ นางสมควร  ศาสตร์สาระ
คู่สมรส ของ นายเดชา  ศาสตร์สาระ  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 165772  สังกัด บำนาญ สพป.สท. เขต 2
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_8822

วันที่ 17 สิงหาคม 2559  จ่ายเงินค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.  จำนวน 200,000 บาท  ให้ นางสมควร  ศาสตร์สาระ
คู่สมรส ของ นายสมบัติ  ทองงาม  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 192569  สังกัด บำนาญ สพป.สท. เขต 1
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

102882