งานฌาปนกิจสงเคราะห์

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  โดย นายสาย  โกศล
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่ นายศิริ  อ่ำเอี่ยม  คู่สมรส ของ นาง สุพัตรา  อ่ำเอี่ยม
สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 246712  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559
ด้วยเหตุ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย